Trong Th2/2016 Bắc Ninh có thêm 10 dự án vốn FDI

Doanh nghiệp - Doanh nhân, Kinh tế thị trường
Tháng 2/2016, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 55,44 triệu USD, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng là 6,24 triệu USD.

Tháng 2/2016, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 55,44 triệu USD

Tính chung 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 22 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 200,49 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 819 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 11.767,96 triệu USD.

Cũng trong tháng 2, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 08 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 824,798 tỷ VNĐ; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 05 dự án.

Tính từ đầu năm, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 16 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.757 tỷ VNĐ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 959 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 96.922 tỷ VNĐ.

Theo : Bacninh.gov.vn

Trả lời