Tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh năm 2015

Kinh tế thị trường

DoanhnhanBacNinh.net xin giới thiệu đến quý độc giả số liệu thông kê về tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh năm 2015. Số liệu được chúng tôi lấy từ nguồn “Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2015” của cục thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năn 2015 (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 101.613 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2014. Mặc dù, những tháng đầu năm tăng trưởng thấp nhưng sự phục hồi của khu vực FDI và có thêm một số nhân tố mới ở ngành công nghiệp nên kinh tế 6 tháng cuối năm 2015 của Bắc Ninh đã đạt tốc độ tăng khá cao.

Samsung-3371-1458819079

Khu vực công nghiệp – xây dựng: GTSX (giá so sánh 2010) cả năm ước đạt 610.994 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm 2014. Trong đó, khu vực FDI đạt 562.224 tỷ đồng, chiếm 92% và tăng 10,6%; GTSX ngành xây dựng đạt 18.724 tỷ đồng, tăng 13,4%. Vì thế, giá trị tăng thêm của khu vực CN-XD đạt 77.540 tỷ đồng, tăng 9,3% so năm 2014 và đóng góp 7,08 điểm phần trăm trong tăng trưởng của tỉnh. Trong đó, ngành công nghiệp tăng 9,2% và đóng góp 6,65 điểm phần trăm.

Ở khu vực dịch vụ, giá cả hàng hoá và dịch vụ tăng thấp, thậm trí có loại còn giảm so với năm trước; nhiều loại dịch vụ phục vụ cho các DN trong KCN, nhất là DN FDI đã được các DN và cơ sở cá thể trong tỉnh khai thác và cung ứng đầy đủ; việc làm của người lao động ổn định, thu nhập của dân cư tăng 15,5% (nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tăng 14,5%); tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 14,8% (nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 13,1%), mức lưu chuyển hàng hóa bán buôn cũng tăng cao (+13,9%) nên tăng trưởng của ngành bán buôn, bán lẻ đạt 12,9%; dịch ụ lưu trú và ăn uống tăng 12,3%; thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực hơn, mức tăng trưởng đạt 8,7%; hoạt động vận tải kho bãi, tài chính ngân hàng phục vụ tốt cho hoạt động SXKD, mức tăng trưởng đạt khá (+11,8% và +9%). Thu ngân sách trên địa bàn tăng cao, chính sách an sinh xã hội được coi trọng nên các ngành hưởng lương ngân sách Nhà nước tăng trưởng ổn định: Hoạt động Đảng, QLNN, ANQP tăng 6,6%; giáo dục – đào tạo tăng 5,7%; y tế tăng 5,5%. Bên cạnh đó, thu nội địa tăng cao (+16,3%) và thu hải quan ổn định (+5%) nên thu các loại thuế sản phẩm tăng 6,1%. Tính chung, khu vực này đạt mức tăng trưởng 8,6% và đóng góp 1,61 điểm phần trăm tăng trưởng.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp được thực hiện có hiệu quả, lại không có thiên tai, dịch bệnh nên cả hai vụ lúa được mùa. Năng suất lúa cả năm ước đạt 62 tạ/ha, tăng 1,6 tạ so năm 2014; sản lượng thóc đạt 463,2 nghìn tấn, tăng 6,2 nghìn tấn; các cây rau màu có giá trị kinh tế tiếp tục được đầu tư mở rộng, năng suất và sản lượng cũng tăng khá nên GTSX trồng trọt cả năm đạt 3.527 tỷ đồng, tăng 1,2%. Trong chăn nuôi, dịch bệnh được kiểm soát, tổng đàn gia súc, gia cầm ổn định nên vẫn duy trì mức tăng trưởng dương (+0,8%). Thủy sản, ổn định về diện tích và sản lượng, GTSX tăng 1,1%. Tính chung, giá trị sản xuất của khu vực này cả năm 2015 ước đạt 8.468 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2014; giá trị tăng thêm ước đạt 5.102,5 tỷ đồng, tăng 1% và đóng góp 0,06 điểm phần trăm tăng trưởng.

Trả lời